Beställningsvilkor - Ordering terms

Beställningsvillkor

Beställning
Du beställer företrädesvis via E-post. Vi kommer att svara så fort vi kan där du också får betalningsinformation.

E-post: epost@flygloster.com

Priser och Betalning
FlyGloster Forlag är registrerat i Norge med organisationsnummer NO990305587.
Det faktureras därför ingen moms på varor till länder utanför Norge. Böcker till kunder i Norge är också momsfria.
Alla priser är i svenska/norska kronor (SEK/NOK)
Betala aldrig utan att ha varit i kontakt med oss.
Betalning kan göras till svenskt bankkonto: 9159-205854-1,
till norskt bankkonto: 9713.59.10191
eller med Paypal till e-postadressen ovan. Vi skickar alltid på billigaste sätt.
Priser kan komma att ändras utan föregående varsel. Detta gäller inte redan bekräftade beställningar.

Retur av vara
Ångerfrist är 14 dagar från det att ni har mottagit varan. Ni betalar själv returporto. Varan skall sändas oskadad i originalemballage om inte annat är avtalat.
Felaktig vara ersätts utan kostnad om det blir anmält under ångerfristen.

Tag kontakt med oss vid retur eller problem.

Ordering terms

Ordering
Orders are received preferably by E-mail. We will send an answer as soon as possible where you also get payment information.

E-mail: epost@flygloster.com

Prices and payment
FlyGloster Publishing is registered in Norway, company number NO990305587.
Therefor there are no VAT on items sent to countries outside Norway. Books are free from VAT within Norway.
All prices are in Swedish/Norwegian kronor (SEK/NOK). Postage and packing are not included.
Please don't pay without have been in contact with us.
Payment can be made as an international money transfer to:
IBAN: SE43 9150 0000 0915 9205 8541, BIC: SKIASESS
or by Paypal to the e-mail address above. We always send as cheap as possible
Prices may be changed without previous notice. That doesn't affect already confirmed orders.

Return of gods
You may return the gods within 14 days from receiving the gods. You pay the postage of return. Gods should be send undamaged in the original packing unless other is agreed.
Faulty or damaged gods is replaced without expenses if reported within 14 days from receiving the gods.

Please contact us when returning gods or if there are any problems.